สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 1 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Determination of Routing and Sequencing in a Flexible Manufacturing System Based on Fuzzy Logic รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ศรีน้อย เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

1 วิจัย