สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

สำนักคณบดี (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
นโยบายเสริมศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนผ่านหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม เสร็จสิ้น
Multi-Wavelength Optical Network Security generated by Modified add-drop filter อาจารย์อิฐติศักดิ์ เมืองสง เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย