สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 1 ชิ้น
การนำเสนอ : 2 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Realtime Trafic Control System Using Wavelet Neurals Signal for Wireless Communication Technology of Future High Speed Railways Performance in Thailand with Intelligent Transportation System อาจารย์ประไพพรรณ สาลิตุล เสร็จสิ้น
Logistics Strategic of Fresh Milk Products Cost Control of Self Logistics System that effect the Attitude of Consumer for Marketing Business Enterprises in the Thailand Industry อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์ เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย