สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาการเงินการธนาคาร (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 1 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Finance Analysis for of renewable energy production with contract electricity marketing using panel data estimation technique อาจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์ เสร็จสิ้น
การสำรวจความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการขององค์กรบริหารส่วนตำบล อาจารย์กาพกนก ช่วยชู เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

1,150,356.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

640,356.00฿

1 วิจัย
งบภายนอก

510,000.00฿

1 วิจัย