สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการบัญชี (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 4 ชิ้น
การนำเสนอ : 3 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

7 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
The Cost Analysis of Cost Accounting System for Investment Decision to Financial Benefit of the Dried Mango Products in Thailand Community อาจารย์อัญชลี ปรีชาอนุสรณ์ เสร็จสิ้น
Factors of Finance Cost and Economic Benefit Analysis of Solar Renewable Energy Production for Decision to Business Investment in Thailand อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา เสร็จสิ้น
Promoting agricultural based SMEs for clustering, branding and good practices for sustainable community: An"Udon Thani" case study อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา เสร็จสิ้น
Exploring Investment Cost and Return in Elderly Care Business Venture in Thailand อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา เสร็จสิ้น
Win-Win strategic policy planning for CLMV cross border trading in wholesale consumer product sector : A case study of Cambodia อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา เสร็จสิ้น
Win-Win strategic policy planning for CLMV cross border trading in wholesale consumer product sector : A case study of Cambodia อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา เสร็จสิ้น
Information Technology in Human Resource Management for Small and Medium-sized Enterprises อาจารย์กรด สองเมือง เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

7 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

7 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย