สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาการบัญชี (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 2 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
กลยุทธ์เชิงนโยบายในการยกระดับร้านค้าโอทอปให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อาจารย์สุทธิวรรณ กัลยา เสร็จสิ้น
Factors That Affect the Decisions for Buying Goods and Service on the Internet, Kasem Bundit University อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

2 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย