สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 3 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง Simple Song: เสียงแห่งปวงประชา อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์ เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

580,000.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

580,000.00฿

1 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย