สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2559

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (1 มิถุนายน 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
ผลกระทบทางกฎหมายของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจากการส่งสแปม อาจารย์ชลธิชา สมสอาด เสร็จสิ้น
งบประมาณทั้งหมด

27,000.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

27,000.00฿

1 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย