สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2566

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน (1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 2 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 1 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2562 - 2566)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์เมธา เกตุแก้ว 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภาสกร จันทน์พยอม 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์การะเกด ชูฤทธิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เรวัติ กล้าโชติชัย 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา 10 ชิ้นงาน 10 ครั้ง
อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศุภโชค สุทธิโชติ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธงชัย จีระดิษฐ์ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ญาฎา บุรพรัตน์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ 9 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรวิธ เสนีชัย 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฏฐยา ศรีสุภา 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุดารัตน์ โตลานุวัตร 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิศา นุ่มวงษ์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล 32 ชิ้นงาน 32 ครั้ง
อาจารย์อดุลยรัตน์ แจ่มเล็ก 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง