สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

คณะนิเทศศาสตร์ (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 17 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

3 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการเล่นการพนันออนไลน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน เสร็จสิ้น
การพัฒนารูปแบบการใช้ผู้ป่วยจำลองในสถานการณ์เสมือนจริงสำหรับนักศึกษาวิชาการแสดง อาจารย์ภัทราพร เจริญรัตน์ เสร็จสิ้น
รายการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อตระกูล อุบลวัตร เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
ปัจจัยที่ทำให้ซาอุดิอาระเบียพาวิลเลียน ได้รับรางวัล “The Best Pavilion
MEB – Startup เพื่อคนรักการอ่านกับการดำเนินธุรกิจแบบ Cockroach startup
การคืนชีพของหนังจีนกำลังภายใน
เทคนิคการสร้างสรรค์โฆษณายูทูปยอดนิยมในยุคดิจิทัล
แนวโน้มการออกแบบพื้นที่เพื่อการถ่ายภาพนิ่งสำหรับงานโฆษณาในปี 2022.
การสร้างสรรค์ สื่อภาพถ่ายและคลิปวิดีโอในสถานการณ์แพรร่ะบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
Problems of Online Communication : re-assessing mobile phone usage among young people during the COVID pandemic in Thailand and other countries.
Research and Development of Children Television Program Monitoring System.
Reflection of social function of Taishan shadow puppetry from the perspective of folklore
International Marketing Communication of Thai Products at Thai Trade Exhibition in The Sultanate of Oman
The Further Inheritance of the Traditional Chinese Opera Performance “Pingdiao Tooth Jugglery” in Ninghai, Zhejiang Province,China.
การปรับตัวของกระบวนการผลิตข่าวโดยใช้เทคโนโลยีอิมเมอร์ซีฟ กราฟิกของทีวีดิจิทัล
Contents and Methods in Ethnic Identity Studies: Review of Research
การถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาด้วยเทคนิค Bullet Time Shot กรณีศึกษาโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยแบบกางเกงโซฟี
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้สูงอายุในภาวะการระบาดโรคโควิด-19
Communication strategies and knowledge management (KM) to conserve and promote cultural heritage, traditional knowledge and the Royal Projects in Th
หน้าจอที่สองในสื่อส่งผ่านสัญญาณต่อเนื่อง : การสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้อหาสำหรับเด็ก

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

349,940.00฿

3 วิจัย
งบภายใน

40,000.00฿

1 วิจัย
งบภายนอก

309,940.00฿

2 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์จุฬาพร ด้วงทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชยพล อินทรวงศ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จักรีรัตน์ แสงวารี 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ผ่องพรรณ พันเลิศวงศ์สกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พีรภาส สุทธิทองทรัพย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ พิมพ์เจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภากร กำจรเมนุกูล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุเทพ เดชะชีพ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภัทราพร เจริญรัตน์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิทยา พานิชล้อเจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วีรยุทธ สายฟ้า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรวรรณ พุฒทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อตระกูล อุบลวัตร 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กอบพงษ์ กุณฑียะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณฐมน วันวิชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศราวุธ เพ็งสะและ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พนัชกร ตั้งจิตวิทยา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เทอดศักดิ์ สุมาลยศักดิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พ.อ.หญิง วโรชา สุทธิรักษ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รจนา พึ่งสุข 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เจตนิพิฐ วินิจวรกิจกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปฐมพงษ์ เอมศรี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพจน์ จันทวัชรากร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสาวนีย์ ทาละลัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธัญชนก แสงสุข 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิสิษฐ์ สาริกา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปิยะนุช ขุนทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปิยะพล รอดคำดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บัณฑิต สัตย์เพริศพราย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรกช แสนจิตร 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สรินทร ดอนจันทร์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิราพร ยังสุข 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วนิทรา ตะเภาทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นันท์นภัส สมบัตินันทน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บุหงา เกิดเปลี่ยน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิโรจน์ ศรีหิรัญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กันยารัตน์ วรฉัตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปัญญรัตน์ วันทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เมธา เหิงคำแก้ว 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง