สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2563

คณะบริหารธุรกิจ (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 1 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

24 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น
การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการจัดสินใจซื้ออาหารปรุงสดของธุรกิจบริการเดลิเวอรี่ในยุค New Normal : กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อ 7 Eleven อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ เสร็จสิ้น
ปัจจัยกำหนดความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร เสร็จสิ้น
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์การ: กรณีศึกษาสวนอุตสาห กรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี. อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า เสร็จสิ้น
ปัจจัยกำหนดความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น อาจารย์ ดร.สุกฤตา สุวรรณกฤต เสร็จสิ้น
การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น
New Normal Mindset in Human Resources Strategies of Entrepreneurs for Sustainability in Thailand ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการสร้างประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขาย บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน). อาจารย์ปราณี คงธนสมุทร เสร็จสิ้น
การวิเคราะห์ต้นทุนและความอ่อนไหวของโครงการลงทุนในธุรกิจบริการรักษาความสะอาด : กรณีศึกษา บริษัทมีดีพร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส เมเนจเม้นท์ จํากัด. อาจารย์จงจิตต์ แซ่ลี้ เสร็จสิ้น
ระบบร้านขายเครื่องพิมพ์ออนไลน์. อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบยืม-คืนอุปกรณ์สาธิต. อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบข้อสอบออนไลน์วิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบสารสนเทศการจองห้องประชุม บริษัท เค-ซอฟท์แวร์. อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบร้านเช่ารถยนต์. อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการปริญญานิพนธ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยา ลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบร้านขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์. อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
ระบบสารสนเทศร้านกาแฟคอฟฟี่เดอลอง อาจารย์สงกรานต์ จรรจลานิมิตร เสร็จสิ้น
Assessment of Risks for Liquid Assets in Equity Investments for Investors that Affect Profit Management: A Case Study of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร เสร็จสิ้น
ธุรกิจระดับโลกกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ พจน์สุภาพ เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในการจัดการคุณภาพอาหารเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษากลุ่มผู้สูงอายุเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษรา มีสะอาด เสร็จสิ้น
ผลกระทบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อธุรกิจสิ่งทอของผู้ประกอบการคนไทยเชื้อสายจีน กรณีศึกษาตลาดโบ๊เบ๊. รองศาสตราจารย์ปัทมา ไวทยวงศ์สกุล เสร็จสิ้น
Review of the Human Resources Synthesis Psychology for Management of Business Organizations อาจารย์สมคิด ชัยโพธิ์น้อย เสร็จสิ้น
นวัตกรรมการตลาดที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทย อาจารย์ ดร.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์ เสร็จสิ้น

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

24 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

24 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล รัตนวาร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศิริวรรณ ทองปุย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิวรรณ มุกดาประกร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย วานิชดี 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิรวัฒน์ ศรีทองสม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรวรรณ แสงอนันต์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เรวดี อันนันนับ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิชญพงศ์ ศรีคชา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรด สองเมือง 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุภาวดี ยืนยง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กลมใบ อุ่นฤทธิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เกศกัญญา จรัสกุลพร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ต้อยตุลา นาคสกุล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.ลักษมี ทุ่งหว้า 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนสรรค์ แขวงโสภา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เจ๊ะรอฮายา สะอะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จัตตุรงค์ เพลินหัด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรรณิการ์ อุตตะระนาค 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรุณ สัดถาวะโห 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อุศณา ใจผูก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุกัญญา น้อยหมอ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จุลชาติ ตันเจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ขวัญรพี ศรีใส 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง