สรุปงานวิจัยปีการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (1 มกราคม. 2513 ถึง 1 มกราคม. 2513)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (-4 - 0)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พัชรศักดิ์ จันทะชารี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อุษา ศรีไชยา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พีรศักดิ์ วิลัยรัตน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ไพจิตรา ศรีวิเศษ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศิลปชัย สุวรรณธาดา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นนชัย ศานติบุตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์สุเมธ แก้วแพรก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปฐมพร สมบัติทวี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรชัย ลีน้อย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชฎาพันธุ์ สุวรรณเนตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กิตติคุณ แสงนิล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นัทธพงศ์ ลัทธพินันท์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง