สรุปงานวิจัยปีการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ (1 มกราคม. 2513 ถึง 1 มกราคม. 2513)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (-4 - 0)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุระพรรณ พนมฤทธิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัจฉรี จันทนจุลกะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พัชรา สมชื่อ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นารีรัตน์ อมรศุภรศาสตร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัญชลี ประเสริฐ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์งามนิตย์ รัตนานุกูล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรพินธุ์ ฤทธิบุตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์มณวิภา สาครินทร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นฤมล พรหมภิบาล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วราพร ช่างยา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จรัสศรี อินทรสมหวัง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุณีย์ ชื่นจันทร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เทียนทอง หาระบุตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาย จิโรจน์กุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อุระณี รัตนพิทักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุณยเกียรติ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดร. มาลินี ปั้นดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จีราพร พระคุณอนันต์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จารุภา จิรโสภณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์รัตนา จารุวรรโณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา โสตถิผลอนันต์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัชวาล วงศ์สารี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐธภา เดชเกษม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พนิดา รัตนไพโรจน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรินทร์ ศรีสง่า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินตา เตชะวิจิตรจารุ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชลนกุล คำนึง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล กาญจนวาศ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นวรัตน์ ปัญจธนทรัพย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฐิตารีย์ จันทมาลา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภคพร เที่ยวรอบ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประกายกาญจน์ สุขเทศ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิภาภรณ์ เที่ยงหนู 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ศาสตราจารย์นงค์ลักษณ์ เพ็งจั่น 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ลภาภัทร นฤสรณ์ศิริ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง