สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 15 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

18 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Design “Creative Culture Book Design” อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น
Photography “The Way of life” อาจารย์สุจิรา ถนอมพร เสร็จสิ้น
Photography “Niphphan” อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล เสร็จสิ้น
Architecture “Architecture Quick Sketch NO.2” อาจารย์สัญชัย ขุนนุช เสร็จสิ้น
Architecture “Architecture Quick Sketch No.1” อาจารย์สัญชัย ขุนนุช เสร็จสิ้น
Architecture “Color of Life: ARI-LAB” อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น
Photography “Direction of Line” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา ศิริจันทร์สว่าง เสร็จสิ้น
Photography “Framing” อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย เสร็จสิ้น
Art “Bang Pu Recreation Center” อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า เสร็จสิ้น
Design “Life like leaf” อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์ เสร็จสิ้น
Photography “Different Perspective” อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ เสร็จสิ้น
Art “Living forest” ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร เสร็จสิ้น
Art “My Vase” อาจารย์จันทณา ศรีสนั่น เสร็จสิ้น
ศิลปะจุดจากผลึกน้ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย เสร็จสิ้น
การประเมินคุณค่าผลการปฏิบัติงานด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ระหว่างปี 2559-2561 ของโรงพยาบาลเฉพาะทางรักษาโรคมะเร็งของรัฐฯ ในประเทศไทย ผ่านรูปแบบของดัชนีพลังงาน (2550 - 2558) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย เสร็จสิ้น
แนวทางการออกแบบปรับปรุงโถงบริการภายในที่ทำการไปรษณีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ เสร็จสิ้น
แนวทางการปรับใช้พื้นที่ภายในอาคารสาธารณะเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ เสร็จสิ้น
Foot Massages Stick Products for Health from Local Wood รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

859,600.00฿

18 วิจัย
งบภายใน

642,600.00฿

17 วิจัย
งบภายนอก

217,000.00฿

1 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
รองศาสตราจารย์ประทีป มาลากุล ณ อยุธยา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วราภรณ์ สุ้ยเสริมสิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุจิรา ถนอมพร 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัญชลี สวัสดิยากร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สัญชัย ขุนนุช 7 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสนีย์ เวชพัฒน์พงษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐวัตร จินรัตน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จันทณา ศรีสนั่น 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พชร เลิศปิติวัฒนา 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา ศิริจันทร์สว่าง 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดวงพร ไชยสัตย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ 6 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วนิดา แสงเดช 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ จ๋วงพานิช 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง