สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

บัณฑิตวิทยาลัย (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 2 ชิ้น
บทความวิชาการ : 86 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

13 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การลดต้นทุนในธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ MAINTENANCE INCREASE EFFICIENCY TO MACHINES FOR PRODUCTION LINE OF THE VEHICLE WIRING HARNESS อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น
การประเมินระบบการผลิตครูในประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร เสร็จสิ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ บ้านพักอาศัยโดยใช้ผนังอิฐนาโนบล็อก อาจารย์จารุวรรณ เกษมทรัพย์ เสร็จสิ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าในธุรกิจเครื่องกำเนิดไฟฟ้า INCREASE THE EFFICIENCY OF WAREHOUSE MANAGEMENT INGENERATOR BUSINESS อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว กรณีศึกษา การส่งมอบงานที่ล่าช้า Increasing efficiency in construction อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น
การประเมินความเสี่ยงด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้ในส่วนงานรื้อถอน โครงสร้างหลังคาเหล็ก กรณีศึกษางานก่อสร้างส่วนงานปรับปรุงร้านค้าภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Risk Assessment by Fault Tree Analysis (FTA) of Steel Roof Structure Demolition: Case Study Construction Works in Shop Improvement of Suvarnabhumi Airport อาจารย์จารุวรรณ เกษมทรัพย์ เสร็จสิ้น
การศึกษาการลงทุนดำเนินงานดูแลระบบอาคารเพื่อทดแทนการจ้างผู้รับเหมาช่วง An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น
การลดของเสียในกระบวนการผลิตแชมพูสูตร A Defect Reduction In Process of Shampoo A อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น
การลดต้นทุนในธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Cost Reduction in Logistics Service Provider Business อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร กรณีศึกษาอาคารโรงแรมขนาดใหญ่ (2,000 kva) Improving electrical energy efficiency in buildings Case studies of large hotel buildings (2,000 kva) อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น
การลดของเสียในกระบวนการชุบโครเมี่ยมด้วยวิธีการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม DESIGN OF EXPERIMENT (DOE) TO REDUCE WASTE IN PLATING PROCESS อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น
การลดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำประปาภายในสนามบินโดยใช้วัสดุทดแทนท่อประปา Reducing Water Loss in Water Distribution System in the Airport Using Substitutes Materials of Water Pipes อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น
การลดข้อร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้พักอาศัยในอาคารชุดต่อนิติบุคคล กรณีศึกษา อาคารชุดระดับสูงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร Complaints and Satisfaction Management of the Condominium Juristic person in case study of high - class condominiums in the Bangkok area อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
HOTEL + HOSPITAL = HOSPITEL: กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจโรงแรม ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยว เชิงศิลปะบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดราชบุรี
การศึกษาระบบการท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้้าเชี่ยว อ้าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
ศักยภาพการท่องเที่ยววิถีถิ่นบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ประสบการณ์การใช้บริการ FitnessCenterของลูกค้าเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร
มูเตลู : ความเชื่อกับการท่องเที่ยว
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่นบนฐานแนวคิด การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปะบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดราชบุรี
ตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว และประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ใช้ในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะบนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดราชบุรี
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามองค์ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านสาขลา จังหวัดสมุทรปราการ
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามองค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กลยุทธ์การจัดการภูมิปัญญาขนมไทยในบริบทการส่งเสริมและพัฒนาสู่ชุมชนท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนบ้านท่าคอย จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพอุทยานเชิงประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณภาพชีวิตในการทํางานและคุณภาพชีวิตของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ความเป็นไทยตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
แนวทางการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด
การพัฒนากลยุทธ์ทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC) ของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณี มหาวิทยาลัยเกษมบั
แผนที่นาทางชีวิตของนักศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการขายของพนักงานขายในบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรม
รูปแบบการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มบูรณาการเพื่อเพิ่มความหวังในชีวิต
จิตปรีชาญาณ
การปฏิบัติงานที่มีความหมาย
การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระทาเพื่อการเสริมสร้างแผนที่นาทางชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร
การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการให้การปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลั
ภูมิปัญญาสาธารณะทางพระพุทธศาสนา
การพัฒนากลยุทธ์ทางจิตวิทยาแนวภาวะผู้นาที่แท้จริงเพื่อเสริมสร้างกรอบคิดวัฒนธรรมนวัตกรรมการปฏิบัติงาน
การพัฒนากลยุทธ์ทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC) ของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณี มหาวิทยาลัยเกษมบัณ
แผนที่นาทางชีวิตของนักศึกษา
การเสริมสร้างความคิดทางจิตวิทยาของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครผ่านแบบจำลองการให้คำปรึกษากลุ่
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการให้บริการของพนักงานศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์
สมรรถนะการให้การปรึกษา
การพัฒนารูปแบบความสานึกทางจิตวิทยาต่อชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทางานของคณะกรรมการชุมชน กรุงเทพมหานคร
กรอบคิดความเป็นครูที่แท้จริงของครูโรงเรียนคาทอลิกเอกชน
พฤติกรรมการทางานอย่างมีความสุข
การเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว กรณีศึกษา การส่งมอบงานที่ล่าช้า
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของบ้านพักอาศัยโดยใช้ผนังอิฐนาโนบล็อก
การประเมินความเสี่ยงด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้ในส่วนงานรื้อถอน โครงสร้างหลังคาเหล็ก กรณีศึกษางานก่อสร้างส่วนงานปรับปรุงร้านค้า
การฆ่าเชื้อด้วย UV-C ในสภาพแวดล้อมของการแพร่กระจายของเชื้อโรค
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร
การลดข้อร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้พักอาศัยในอาคารชุดต่อนิติบุคคล กรณีศึกษา อาคารชุดระดับสูงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
การศึกษาการลงทุนดาเนินงานดูแลระบบอาคารเพื่อทดแทนการจ้างผู้รับเหมาช่วง
การบารุงรักษาเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตชุดสายไฟในรถยนต์
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าในธุรกิจเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมระบบราง
การลดต้นทุนในธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
การเพิ่มประสิทธิภาพการบารุงรักษาเครื่องต่อมุม กรณีกรณีศึกษา โรงงานผลิตขอบยางกระจกประตูรถยนต์
การลดน้าสูญเสียในระบบจ่ายน้าประปาภายในสนามบินโดยใช้วัสดุทดแทนท่อประปา
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการก่อสร้างฝายทดน้า กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารกรณีศึกษาอาคารโรงแรมขนาดใหญ่ (2,000 KVA)
การเพิ่มประสิทธิภาพการบารุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องดื่ม
การลดของเสียในกระบวนการชุบโครเมี่ยมด้วยวิธีการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรไผ่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กรณีศึกษา เกษตรไผ่กิมซุง
การให้ทัศนะความเข้าใจการปฐมนิเทศเพื่อสร้างประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กร
ถอดบทเรียนกรณีศึกษาพฤติกรรมเชิงลบของพนักงานในองค์กรการทำงาน
บทเรียนจากผู้ประกอบการ โควิด-19 ที่ส่งผลต่อทรัพยากรการทำงานในการเข้าถึงธุรกิจดิจิทัล
คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่ง บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
การรับรู้ และทัศนคติของประชาชนที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ ระบบตลาดแลกเปลี่ยนแบบไร้ตัวกลาง (Uniswap) ในประเทศไทย
ความสุขในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
การจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มผลิตภาพ บริษัท JD Central จำกัด
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ปกติใหม่เพื่อความยั่งยืนของผู้ประกอบการในประเทศไทย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการสร้างประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขาย บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
การถอดบทเรียนค่าตอบแทนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใช้ในการเรียนการสอน
). การสร้างห้องเรียนผู้นำของสถาบันสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
กระบวนการการตัดสินใจซื้อผ้าม่านประหยัดพลังงาน PASAYA
บทบาทของวัฒนธรรมฮาลาลที่เชื่อมโยงกลยุทธ์การวางแนวทางฮาลาลกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท: การศึกษาบริษัทอาหารฮาลาลในประเทศไทย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการขนส่งสินค้า และพัสดุระหว่าง เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส และเคอรี่ เอ็กซ์เพรส
รูปแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของโรงงานผู้ผลิตเสื้อกีฬาเพื่อส่งออก
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การตอบสนองของ COVID-19 และอาเซียน: การวิเคราะห์นโยบายเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าสุภาพสตรีพลัสไซส์ผ่านออนไลน์
ปัญญาประดิษฐ์การจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ในองค์กร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท
คุณภาพการให้บริการของนิติบุคคล อาคารชุด บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จำกัด
ค่านิยมทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรบริษัทข้ามชาติอินเดีย ในกรุงเทพมหานคร
การจัดการพหุวัฒนธรรมการทางานและความแตกต่างในองค์กร
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายฉลองรัชธรรม
คุณภาพชีวิตการทำงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติส จำกัด (มหาชน)
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่มี ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกศัลยกรรมในกรุงเทพมหานคร
การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
การวิเคราะห์การเล่าเรื่องภาพยนตร์แนวสยองขวัญ ของผู้กำกับโสภณ ศักดาพิศิษฏ์
บทบาทของสภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

1,780,000.00฿

13 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

12 วิจัย
งบภายนอก

1,780,000.00฿

1 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์สุวัฒน์ สุวรรณดี 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อำนวย สุวรรณกิจบริหาร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัสรา ลิ่มเงิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เลอลักษณ์ ชูสิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐณิชา เกื้อลาว 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นฤตย์ หม็องพร้า 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วีรวรรณ บุญก่อเกื้อ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสนีย์ สุวรรณดี 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จารุวรรณ เกษมทรัพย์ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุธรรม พงศ์สำราญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพรรณี ชะโลธร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บัญญัติ จุลนาพันธ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรวิไลวรรณ ซอเลาะมาน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภาวดี สุรโกมล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พจนีย์ ศรีวิเชียร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิชัย โถสุวรรณจินดา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศรัณย์ สายฟ้า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อารี พันธ์มณี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ไพบูลย์ เทวารักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รัญจวน คำวชิรพิทักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุชีพ พิริยสมิทธิ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เฉลิมพล ไวทยางกูร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ทวี ทองสว่าง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อติพล สุวรรณดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อธิศ สุวรรณดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประยูร ดาศรี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ 12 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อาณัฐชัย รัตตกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บรรจง โกศัลวัฒน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุวัฒน์ วงศ์สินศิริกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐธยาน์ วินิจวรกิจกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐพล ขันธชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศรียา นิยมธรรม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อัจฉรา สุขารมณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จันทิมา ขณะรัตน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัยรัตน์ สุริยะอาภา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรรณนภา วามานนท์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อธิป จันทร์สุริย 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุชาติ บุญนาค 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ทศพร มะหะหมัด 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปกรณ์ ปรียากร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสาวลักษณ์ ชมทรัพย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อับดิราห์มาน ฮุสเซน กุเลด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรพงษ์ สุบงกฎ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ 26 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรรนิกา ทรงฐาน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรรณพร บุญพันธ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นพพร เอื้อรัตน์พงศ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสาวนี มาผาบ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บุญเอื้อ บุญฤทธิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วัชระ ยี่สุ่นเทศ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุวรรณา เขียวภักดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสันต์ สุทธิพิศาล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง