สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 10 ชิ้น
การนำเสนอ : 4 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
ออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการทำงานในภาวะวิกฤตด้วยต้นทุนต่ำ อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานพัสดุไปรษณีย์ของนิติบุคคลอาคารชุด
การลดข้อร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้พักอาศัยในอาคารชุดต่อนิติบุคคล กรณีศึกษา อาคารชุดระดับสูงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
การลดของเสียในกระบวนการชุบโครเมี่ยมด้วยวิธีการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
การจัดการน้ำเสียในอุตสาหกรรมกลั่นแอลกอฮอล์
การเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง บ้านพักอาศัยชั้นเดียว
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารกรณีศึกษาอาคารโรงแรมขนาดใหญ่ (2,000 KVA)
การลดของเสียในกระบวนการผลิตแชมพูสูตร A ด้วยการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
A BACKSTEPPING-LIKE CONGESTION TRACKING CONTROL FOR TCP/AQM SYSTEMS
The Encryption and Decryption of Inage File Transfer by Chaos

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

2,500.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

2,500.00฿

1 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ 34 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สหัส มิตรสมาน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เครือวัลย์ เคลื่อนสูงเนิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เอกชัย พรหมมาส 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชุติญา ชวลิตอุชุกร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์ 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จารุภัทร ฤาชา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ 11 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฉัตรชัย ใจแจ้ง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุญาณี บัวชุม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ฉนวน เอื้อการณ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล 6 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล 7 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วัลลภ เรืองด้วยธรรม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บัญญัติ ก้อนคำ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สมบัติ ปานสมุทร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล 8 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุวิทย์ วงศ์คุ้มสิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนาณัติ จีนะสฤษดิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิญญู แสวงสินกสิกิจ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สำลี ลายลักษณ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิเชียร ศรีเสือขาม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิชญตม์ จรัสบำรุงโรจน์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์โชติไกร ไชยวิจารณ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นวลทิพย์ แก้วศรี 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อติเทพ ศรีคงศรี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อรอนงค์ วัชรสินธุ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ดำรงค์ รังสรรค์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิรเมธา สังข์เกษม 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุชิต เจริญ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ขนิษฐา ศรีเจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ยุพิน ไชยโคตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรากร เกิดทรัพย์ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชนะธิป ธำรงวิทยภาคย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ลาวัลย์ ขันเกษตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รุ่งนภาพร ภูธรธราช 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บัญชา บูรพัฒนศิริ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธีระ ฤกษ์มณีวรรณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรศิริ จันทร์สุขเจริญจินดา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สัณห์ชนก ธนาสนะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นภาลัย คำสีม่วง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณธรรม เกิดสำอางค์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุวิชชา อุทธสิงห์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อิฐติศักดิ์ เมืองสง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ทรงพล รอดทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฏฐ์จีรา ศรีโภคารัฐ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จอมภพ ละออ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อลงกรณ์ โสภาพันธุ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิกรม พนิชการ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์โกวิท สุรโกมล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุนันท์ ศรัณยนิตย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุธี รุกขพันธุ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปริญญา บุญมาเลิศ 7 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณฤทธิ์ ญังธนิศรา 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุนิติ สุภาพ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก 20 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กฤษฎา กุลรอด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์คนึงนิจ ขันโคกเครือ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปรเมศวร์ ไวทยวรรณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รณชัย สังหมื่นเม้า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ทิพวัลย์ เพชรรัก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธีรเดช ชีวนันทชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์โสภณ หมานมุ่ย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิชวัฒน์ เสมาชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กิติศักดิ์ กังละ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปพน สีหอมชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เมทนี ศรีตนชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชาติ ฤทธิ์หิรัญ 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม 6 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ศรีน้อย 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง