สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

4 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
โปรแกรม Sports Lotto อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
โปรแกรม Sports Lotto อาจารย์สหรัฐน์ องค์สุวรรณ เสร็จสิ้น
MUX/DEMUX circuit using plasmonic antennas for LiFi and WiFi uplink and downlink transmission อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ เสร็จสิ้น
MUX/DEMUX circuit using plasmonic antennas for LiFi and WiFi uplink and downlink transmission อาจารย์ปรีชา ยุพาพิน เสร็จสิ้น
Utilization Water Management in Rice Planting Next Time by Using ARIMA Model for Northern Thailand อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์ เสร็จสิ้น
Foot Massages Stick Products for Health from Local Wood อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์ เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
Oracle Academy สง่า สงค์เมือง 0.00 ไม่มีไฟล์แนบ
Oracle Academy สมชัย ตั้งสถิตยางกูร 0.00 ไม่มีไฟล์แนบ

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

462,566.65฿

4 วิจัย
งบภายใน

462,566.65฿

4 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์เฉลิมชัย ภูริพัฒน์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ขวัญลักษณ์ มิตรโสภณศิริ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สมศักดิ์ รองเมือง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ 30 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สมชัย ตั้งสถิตยางกูร 1 ชิ้นงาน 1 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า สงค์เมือง 2 ชิ้นงาน 4 ครั้ง
อาจารย์ชนะภัย ตันอร่าม 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศุธพัฒน์ สรรพจักร 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สรุจ อุดมเฉลิมภัทร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สหรัฐน์ องค์สุวรรณ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปรีชา ยุพาพิน 13 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรวัช วาสนปรีชา 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง