สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2566

คณะนิเทศศาสตร์ (1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 14 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
งานวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล เสร็จสิ้น
งานวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์ ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ เสร็จสิ้น
งานวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์ ดร.รจนา พึ่งสุข เสร็จสิ้น
งานวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน เสร็จสิ้น
งานวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
Guidelines for News Coverage of Beliefs and Superstitions
แนวโน้มการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ภาพสื่อโฆษณาสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคในกลุ่มแบรนด์สินค้าที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุด
“นักร้องนักดนตรี” : อาชีพในฝันที่อาจจะหายไป
การออกแบบฟิลเตอร์เอ็นดีจากฟิล์มติดรถยนต์เพื่อใช้การถ่ายภาพ
วีทูบเบอร์ แค่กระแสหรือของจริง
The values of Zhuang brocade in Guangxi.
The features of cinematic language on Tibetan films directed by Pema Tseden
การใช้พื้นที่บนโซเซียลมีเดียของผู้ปกครองและเยาวชนไทยในครอบครัวไทยยุคดิจิทัล
A study On The Space Of Youth Film in Mainland China.
PEKING OPERA MALE DAN ACTORS: THE NEW SITUATION OF INHERITANCE IN MAINLAND CHINA
พฤติกรรมการบริโภค การรับรู้ ทัศนคติและส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการของร้านชัยยาหมูกระทะ 2
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมเครือข่ายภาคใต้ตอนบนที่มีต่อระบบการสื่อสารออนไลน์ U2T ONLINE COMMUNITY โครงการยกระดับ
การตระหนักรู้และเข้าใจในสิทธิเสรีภาพบนพื้นที่โซเซียลมีเดียของเยาวชนและครอบครัว
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการออกกำลังกายด้วยการลีลาศสำหรับผู้สูงวัย

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

53,700.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

53,700.00฿

1 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2562 - 2566)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชยพล อินทรวงศ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีรัตน์ ณ ลำพูน 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.กอบพงษ์ กุณฑียะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พ.อ.หญิง วโรชา สุทธิรักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.รจนา พึ่งสุข 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.ปิยะพล รอดคำดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.กรกช แสนจิตร 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เมธาพร มุสิกะปาละ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิราพร ยังสุข 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วนิทรา ตะเภาทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บริรักษ์ บุญยรัตพันธุ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ วรฉัตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปิยณัท วงศ์ยอด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ ดร.ชุติมันต์ เหลืองทองคำ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปัญญรัตน์ วันทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เมธา เหิงคำแก้ว 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง