สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2566

คณะนิเทศศาสตร์ (1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2562 - 2566)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์จุฬาพร ด้วงทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชยพล อินทรวงศ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จักรีรัตน์ แสงวารี 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ผ่องพรรณ พันเลิศวงศ์สกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พีรภาส สุทธิทองทรัพย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ พิมพ์เจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภากร กำจรเมนุกูล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุเทพ เดชะชีพ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภัทราพร เจริญรัตน์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิทยา พานิชล้อเจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วีรยุทธ สายฟ้า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรวรรณ พุฒทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อตระกูล อุบลวัตร 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กอบพงษ์ กุณฑียะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณฐมน วันวิชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศราวุธ เพ็งสะและ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พนัชกร ตั้งจิตวิทยา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เทอดศักดิ์ สุมาลยศักดิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พ.อ.หญิง วโรชา สุทธิรักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รจนา พึ่งสุข 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เจตนิพิฐ วินิจวรกิจกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปฐมพงษ์ เอมศรี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพจน์ จันทวัชรากร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสาวนีย์ ทาละลัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธัญชนก แสงสุข 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิสิษฐ์ สาริกา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปิยะนุช ขุนทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปิยะพล รอดคำดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บัณฑิต สัตย์เพริศพราย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรกช แสนจิตร 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สรินทร ดอนจันทร์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิราพร ยังสุข 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วนิทรา ตะเภาทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นันท์นภัส สมบัตินันทน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บุหงา เกิดเปลี่ยน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิโรจน์ ศรีหิรัญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กันยารัตน์ วรฉัตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปัญญรัตน์ วันทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เมธา เหิงคำแก้ว 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง