สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

คณะนิเทศศาสตร์ (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 1 ชิ้น
บทความวิชาการ : 31 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
การเปิดรับข่าวการเมืองของกลุ่มคน GEN Z ภายใต้ภูมิทัศน์สื่อใหม่
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อรู้เท่า ทันสื่อลวง (พนันออนไลน์)
นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาปัจจัยความสำเร็จการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านการสร้างรายการทีวีชุมชนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้
การศึกษาระดับความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสื่อ ดิจิทัลของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวโน้มการรับชมภาพยนตร์: ความท้าทายต่อวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
Vulnerable Groups and the Stride of Equal Rights Under the COVID-19 crisis
ผลของการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่องการวิเคราะห์ภาพถ่ายส่งขายออนไลน์ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การพัฒนาสมาธิและความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาโฆษณาด้วยกิจกรรมศิลปะยึกยือ
พฤติกรรมการเสพสื่อผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต็อกของผู้ใช้บริการกลุ่มมิลเลนเนียลส์ ในช่วงสถาการณ์โควิด-19
พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันติ๊ก-ต็อกของผู้ใช้บริการกลุ่มมิลเลนเนียล ในเขตกรุงเทพมหานคร
กาชาปองในเกมออนไลน์ : การพนันอันตราย
การสื่อสารที่คลาดเคลื่อนของสื่อมวลชนในยุคดิทัล
การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ในการคลายความเหงาของผู้สูงอาย
การประยุกต์ใช้แนวคิด “สอนน้อยเรียนรู้มาก” ในการจัดการเรียนรู้วิชาการผลิตรายการ วิทยุดิจิทัล
ธุรกิจอาหาร และแอปพลิเคชันบริการส่งอาหารกับผู้บริโภคในยุค 4.0
การสื่อสารการตลาดผ่านตราสัญลักษณ์องค์กร
การสื่อสารด้านการจัดการความรู้(KM)สำหรับองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศีกษา
ภาพยนตร์ไทยกับการสะท้อนพฤติกรรมวัยรุ่น
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ 7C ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเว็บไซต์ Noon.com
ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการ SCB EASY ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิขย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการใช้บริการ ความพึงพอใจและประโยชน์จากการสั่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชัน GET Food ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การปรับเปลี่ยนของโมเดลลิ่งไทยในยุคดิจิทัล
วีดีโอสตรีมมิ่ง:การวิเคราะห์กระบวนการสื่อสาร ของธุรกิจสื่อบันเทิงออนไลน์กับการเปลี่ยนแปลงในยุคโควิด-19
เรื่อง ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟประเภท Slow bar โดยใช้วิธีการชงแบบ Moka Pot ของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้าน Sweet S
การสื่อความหมายด้วยภาพในซีรีส์ “แปลรักฉันด้วยใจเธอ”
การใช้แอปพลิเคชั่นหาคู่ทินเนอร์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและผลลัพธ์สุขภาพทางเพศเชิงลบ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยซีรีส์วายในอุตสาหกรรมบันเทิง
แนวทางการสื่อสารการท่องเที่ยวผ่านเพจเรือนไทยบางแม่หม้ายโฮมสเตย์ในสถานการณ์โควิด-19
การจัดทำฐานข้อมูลการเปิดรับสื่อ และสภาพการณ์ของสื่อ ปี 2563
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดกับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ขนมไทย
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยงของจังหวัดตาก

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

2,722,500.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

2,722,500.00฿

2 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์จุฬาพร ด้วงทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวิมล เทพหัสดิน 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญลี่ รุ่งฤดีสมบัติกิจ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชยพล อินทรวงศ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จักรีรัตน์ แสงวารี 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ผ่องพรรณ พันเลิศวงศ์สกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พีรภาส สุทธิทองทรัพย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ พิมพ์เจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภากร กำจรเมนุกูล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุเทพ เดชะชีพ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ภัทราพร เจริญรัตน์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิทยา พานิชล้อเจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วีรยุทธ สายฟ้า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรวรรณ พุฒทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อตระกูล อุบลวัตร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นฤวรรณ รักสกุล 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กอบพงษ์ กุณฑียะ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณฐมน วันวิชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศราวุธ เพ็งสะและ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พนัชกร ตั้งจิตวิทยา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เทอดศักดิ์ สุมาลยศักดิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พ.อ.หญิง วโรชา สุทธิรักษ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์รจนา พึ่งสุข 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เจตนิพิฐ วินิจวรกิจกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปฐมพงษ์ เอมศรี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพจน์ จันทวัชรากร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสาวนีย์ ทาละลัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธัญชนก แสงสุข 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิทักษ์พงศ์ พงษ์พิพัฒน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิสิษฐ์ สาริกา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปิยะนุช ขุนทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปิยะพล รอดคำดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บัณฑิต สัตย์เพริศพราย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กรกช แสนจิตร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พสุนาท สร้อยสุวรรณ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สรินทร ดอนจันทร์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จิราพร ยังสุข 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วนิทรา ตะเภาทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นันท์นภัส สมบัตินันทน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บุหงา เกิดเปลี่ยน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิโรจน์ ศรีหิรัญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กันยารัตน์ วรฉัตร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปัญญรัตน์ วันทอง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เมธา เหิงคำแก้ว 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง