สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 2 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

3 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Design “Creative Culture Book Design” อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น
Design “Life like leaf” อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์ เสร็จสิ้น
Foot Massages Stick Products for Health from Local Wood รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

125,100.00฿

3 วิจัย
งบภายใน

125,100.00฿

3 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ 6 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง