สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2563

การจัดการการบิน (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

5 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Guidelines for Training Curriculum Development for New Skill Requirments of Flight Attendants after Covid-19 Pandemic Impact. อาจารย์ณัฏฐยา ศรีสุภา เสร็จสิ้น
Brand Personality Affecting the Purchase Decision: A Case Study of Thai Vietjet Brand อาจารย์กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล เสร็จสิ้น
Brand perception and Thai passenger's behaviors towards Thai Vietjet Air อาจารย์กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล เสร็จสิ้น
การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาในงานบริการบนเครื่องบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) อาจารย์วิลาศ ดวงกำเนิด เสร็จสิ้น
THE INTEGRATION OF SAFETY AND SERVICE QUALITY MANAGEMENT TO IMPROVE AIRLINE SERVICE อาจารย์ธงชัย จีระดิษฐ์ เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

6,500.00฿

5 วิจัย
งบภายใน

6,500.00฿

5 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ภาสกร จันทน์พยอม 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพัฒน์ แตงอ่อน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พัชราภา ประชิตวัติ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อนุชัย สุขแสวง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์Dondon Parohinoo 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วัชราภรณ์ อรานุเวชภัณฑ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปาริชาติ กอนโด 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พิมพ์วิไล พรหมงาม 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศุภโชค สุทธิโชติ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิลาศ ดวงกำเนิด 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธงชัย จีระดิษฐ์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฏฐยา ศรีสุภา 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง