สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

4 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การศึกษาเปรียบเทียบผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านการบินต่อการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของบุคลากรด้านการบินในประเทศไทย อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ เสร็จสิ้น
How Service Quality Enhances Customer Satisfaction: A Case Study of Hybrid Airlines in Thailand อาจารย์ญาฎา บุรพรัตน์ เสร็จสิ้น
A Confirmatory Factor Analysis of Employee Work Engagement: A Case Study of Thai Airways International Public Company Limited อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์ เสร็จสิ้น
Stress of Employees Working in the Aviation Industry: A Study of Bangkok Airways Limited Ground Service Agents. อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

6,500.00฿

4 วิจัย
งบภายใน

6,500.00฿

4 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ไอย์รัชรชา อมรพิพัฒน์ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิสากร สุวรรณสิงห์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ญาฎา บุรพรัตน์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง