สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์ 10 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กิตติศักดิ์ เตชะกาญจนกิจ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธิญาดา ทวีวัฒน์ 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง