สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาออกแบบภายใน (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 3 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

3 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Architecture Photography “Repetition” อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย เสร็จสิ้น
Photograph Series Composition on Paper “Blue Memories in Venezia” อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ เสร็จสิ้น
Watercolor on Paper “Bird ‘eye view in Florence, Italy” อาจารย์สัญชัย ขุนนุช เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

167,000.00฿

3 วิจัย
งบภายใน

167,000.00฿

3 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์สัญชัย ขุนนุช 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา ศิริจันทร์สว่าง 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง