สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม อุตสาหการ (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

3 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Application of Smart Phone for Industrial Barcode Scanner อาจารย์จอมภพ ละออ เสร็จสิ้น
การประเมินประสิทธิภาพระบบ Fire Alarm ในอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

3 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

3 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์จีรวัฒน์ ปล้องใหม่ 12 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สาธิต รุ่งฤดีสมบัติกิจ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จอมภพ ละออ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ปรเมศวร์ ไวทยวรรณ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง