สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2565

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 1 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

2 งานวิจัย

งานวิจัย

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

3,200,000.00฿

2 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

3,200,000.00฿

2 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2561 - 2565)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐฐาพร อะวิลัย 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรรธนะ ทรัพย์ประเสริฐ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศิลปชัย สุวรรณธาดา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรชัย ลีน้อย 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง