สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

การจัดการการบิน (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

8 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Relationship between passengers’ service quality and perception of airline communication towards selection of new normal flight service อาจารย์ณัฏฐยา ศรีสุภา เสร็จสิ้น
The relationship between online advertisement communication and purchasing process: a case of Thai Vietjet Airline อาจารย์กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล เสร็จสิ้น
อิทธิพลของความรู้และทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรมการเดอนทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสาร อาจารย์สุดารัตน์ โตลานุวัตร เสร็จสิ้น
พฤติกรรมการชดเชยคาร์บอนของผู้โดยสารชาวไทยเป็ นผลมาจากความรู้โดยมี ทัศนคติเป็ นตัวแปรส่งผ่าน อาจารย์สุดารัตน์ โตลานุวัตร เสร็จสิ้น
ความคิดเห็นและการตระหนักรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมต่อการปล่อยมลพิษทางอากาศของผู้โดยสารสายการบินไทย อาจารย์กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล เสร็จสิ้น
Acceptance of using Thai Air Asia’s online application of Thai senior citizens อาจารย์กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล เสร็จสิ้น
การจัดการการเลิกสัญญาจ้างและความคิดเห็นต่อการจัดการเลิกสัญญาจ้างของพนักงานจ้างเหมาแรงงานภายนอกในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษา บริษัทจัดหางานของเอกชนสายการบิน อาจารย์กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล เสร็จสิ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางวัฒนธรรมกับการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม: กรณีศึกษาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวต่างชาติของสายการบินในตะวันออกกลาง อาจารย์ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

221,000.00฿

8 วิจัย
งบภายใน

221,000.00฿

8 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ภาสกร จันทน์พยอม 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศุภโชค สุทธิโชติ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กฤษณ์ วิทวัสสำราญกุล 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธงชัย จีระดิษฐ์ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฏฐยา ศรีสุภา 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุดารัตน์ โตลานุวัตร 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธรรมรัตน์ จังศิริวัฒนา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง