สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 1 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 1 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

5 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
ทัศนคติและพฤติกรรมการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียต่อความรับผิดชอบทางสังคมด้านวิกฤตสิ่งแวดล้อม อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ เสร็จสิ้น
ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ปัจจัยเลือกของผู้โดยสารสายการบินไทยวัย Babyboomer ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของสายการบินไทย อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์ เสร็จสิ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทางลบจาก COVID-19 กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา สาขาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบความเครียดของเจ้าหน้าท่ีตรวจค้นที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจารย์วรวิธ เสนีชัย เสร็จสิ้น
การรับรู้เกี่ยวกับการนำวัตถุอันตรายขึ้นเครื่องบินของผู้โดยสารชาวไทย อาจารย์นิศา นุ่มวงษ์ เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม (ยอดรวม 4,000.00 บาท)

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติด้านสังคมศาสตร์ วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล 0.00 ดูเอกสาร
หลักการ แนวคิด และแนวทางปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สุพิชญา วงศ์วาสนา 0.00 ไม่มีไฟล์แนบ
จากอัตลักษณ์สู่ Learning outcomes วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล 0.00 ดูเอกสาร
ไขข้อข้องใจ Job-based Skills Learning ในสายดิจิตอล ทำอย่างไรผู้เรียนได้งาน? และการเปิดรับข้อเสนอเข้าร่วมศึกษาถอดองค์ความรู้ในโครงการพัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงานตามความต้องการของประเทศ (GenNX Model) วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล 0.00 ดูเอกสาร
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม Amos วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล 4,000.00 ดูเอกสาร
กลยุทธ์การเรียนการสอน: เชื่อมต่อ onsite และ online วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล 0.00 ดูเอกสาร
การออกข้อสอบและการประเมินผลการเรียนการสอน วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล 0.00 ดูเอกสาร
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล 0.00 ดูเอกสาร
การยกระดับแนวคิดและการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้งในระบบ onsite และ online วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล 0.00 ดูเอกสาร
งบประมาณทั้งหมด

91,000.00฿

5 วิจัย
งบภายใน

86,000.00฿

4 วิจัย
งบภายนอก

5,000.00฿

1 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564) (ยอดรวม 4,000.00 บาท)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์เมธา เกตุแก้ว 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์การะเกด ชูฤทธิ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์กนกวรรณ จั่นจีน 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นันทิยา อุณหสุทธิยานนท์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เรวัติ กล้าโชติชัย 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุพิชญา วงศ์วาสนา 4 ชิ้นงาน 3 ครั้ง
อาจารย์อาทิตติยา แสงจันทร์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธิติพร มิลินทร์ คริสเตนเซนต์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุภัชฎา ตุลวรรธนะ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฒชิราธรณ์ นวลสม 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรวิธ เสนีชัย 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นิศา นุ่มวงษ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วรลักษณ์ วรพักตร์สิริกุล 8 ชิ้นงาน 8 ครั้ง
อาจารย์อดุลยรัตน์ แจ่มเล็ก 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง