สรุปงานวิจัยปีการศึกษา

สาขาวิชาจิตวิทยา (1 มกราคม. 2513 ถึง 1 มกราคม. 2513)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (-4 - 0)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา อังกาบสี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์คมเพชร ฉัตรศุภกุล 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรีพันธ์ อ้นประดิษฐ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง