สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 5 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

5 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Photography “The Way of life” อาจารย์สุจิรา ถนอมพร เสร็จสิ้น
Photography “Niphphan” อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล เสร็จสิ้น
Art “Bang Pu Recreation Center” อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า เสร็จสิ้น
Art “Living forest” ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร เสร็จสิ้น
Art “My Vase” อาจารย์จันทณา ศรีสนั่น เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

260,000.00฿

5 วิจัย
งบภายใน

260,000.00฿

5 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์สุจิรา ถนอมพร 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จันทณา ศรีสนั่น 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์ 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง