สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาออกแบบภายใน (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 7 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

8 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
Architecture “Architecture Quick Sketch NO.2” อาจารย์สัญชัย ขุนนุช เสร็จสิ้น
Architecture “Architecture Quick Sketch No.1” อาจารย์สัญชัย ขุนนุช เสร็จสิ้น
Architecture “Color of Life: ARI-LAB” อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์ เสร็จสิ้น
Photography “Direction of Line” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา ศิริจันทร์สว่าง เสร็จสิ้น
Photography “Framing” อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย เสร็จสิ้น
Photography “Different Perspective” อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ เสร็จสิ้น
แนวทางการออกแบบปรับปรุงโถงบริการภายในที่ทำการไปรษณีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ เสร็จสิ้น
แนวทางการปรับใช้พื้นที่ภายในอาคารสาธารณะเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

474,500.00฿

8 วิจัย
งบภายใน

257,500.00฿

7 วิจัย
งบภายนอก

217,000.00฿

1 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์สัญชัย ขุนนุช 7 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า 3 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อภิชาติ ทวีวัฒน์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาพร ทศานนท์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ 2 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา ศิริจันทร์สว่าง 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย 5 ชิ้นงาน 0 ครั้ง