สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 1 ชิ้น
บทความวิชาการ : 30 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
การให้ทัศนะความเข้าใจการปฐมนิเทศเพื่อสร้างประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กร
ถอดบทเรียนกรณีศึกษาพฤติกรรมเชิงลบของพนักงานในองค์กรการทำงาน
บทเรียนจากผู้ประกอบการ โควิด-19 ที่ส่งผลต่อทรัพยากรการทำงานในการเข้าถึงธุรกิจดิจิทัล
คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่ง บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
การรับรู้ และทัศนคติของประชาชนที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ ระบบตลาดแลกเปลี่ยนแบบไร้ตัวกลาง (Uniswap) ในประเทศไทย
ความสุขในการทำงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
การจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มผลิตภาพ บริษัท JD Central จำกัด
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ปกติใหม่เพื่อความยั่งยืนของผู้ประกอบการในประเทศไทย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการสร้างประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขาย บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
การถอดบทเรียนค่าตอบแทนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใช้ในการเรียนการสอน
). การสร้างห้องเรียนผู้นำของสถาบันสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
กระบวนการการตัดสินใจซื้อผ้าม่านประหยัดพลังงาน PASAYA
บทบาทของวัฒนธรรมฮาลาลที่เชื่อมโยงกลยุทธ์การวางแนวทางฮาลาลกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท: การศึกษาบริษัทอาหารฮาลาลในประเทศไทย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการขนส่งสินค้า และพัสดุระหว่าง เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส และเคอรี่ เอ็กซ์เพรส
รูปแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของโรงงานผู้ผลิตเสื้อกีฬาเพื่อส่งออก
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฮบริดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การตอบสนองของ COVID-19 และอาเซียน: การวิเคราะห์นโยบายเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าสุภาพสตรีพลัสไซส์ผ่านออนไลน์
ปัญญาประดิษฐ์การจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ในองค์กร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท
คุณภาพการให้บริการของนิติบุคคล อาคารชุด บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จำกัด
ค่านิยมทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรบริษัทข้ามชาติอินเดีย ในกรุงเทพมหานคร
การจัดการพหุวัฒนธรรมการทางานและความแตกต่างในองค์กร
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ
คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายฉลองรัชธรรม
คุณภาพชีวิตการทำงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติส จำกัด (มหาชน)
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่มี ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการคลินิกศัลยกรรมในกรุงเทพมหานคร

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ 1 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์สุธรรม พงศ์สำราญ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์พรวิไลวรรณ ซอเลาะมาน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วิชัย โถสุวรรณจินดา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศรัณย์ สายฟ้า 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อติพล สุวรรณดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์อธิศ สุวรรณดี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชัยรัตน์ สุริยะอาภา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ทศพร มะหะหมัด 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์นพพร เอื้อรัตน์พงศ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์เสาวนี มาผาบ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์วัชระ ยี่สุ่นเทศ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง