สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 1 ชิ้น
บทความวิชาการ : 18 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

12 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
การลดต้นทุนในธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ MAINTENANCE INCREASE EFFICIENCY TO MACHINES FOR PRODUCTION LINE OF THE VEHICLE WIRING HARNESS อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ บ้านพักอาศัยโดยใช้ผนังอิฐนาโนบล็อก อาจารย์จารุวรรณ เกษมทรัพย์ เสร็จสิ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าในธุรกิจเครื่องกำเนิดไฟฟ้า INCREASE THE EFFICIENCY OF WAREHOUSE MANAGEMENT INGENERATOR BUSINESS อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว กรณีศึกษา การส่งมอบงานที่ล่าช้า Increasing efficiency in construction อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น
การประเมินความเสี่ยงด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้ในส่วนงานรื้อถอน โครงสร้างหลังคาเหล็ก กรณีศึกษางานก่อสร้างส่วนงานปรับปรุงร้านค้าภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Risk Assessment by Fault Tree Analysis (FTA) of Steel Roof Structure Demolition: Case Study Construction Works in Shop Improvement of Suvarnabhumi Airport อาจารย์จารุวรรณ เกษมทรัพย์ เสร็จสิ้น
การลดของเสียในกระบวนการผลิตแชมพูสูตร A Defect Reduction In Process of Shampoo A อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น
การศึกษาการลงทุนดำเนินงานดูแลระบบอาคารเพื่อทดแทนการจ้างผู้รับเหมาช่วง An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น
การลดต้นทุนในธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ Cost Reduction in Logistics Service Provider Business อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร กรณีศึกษาอาคารโรงแรมขนาดใหญ่ (2,000 kva) Improving electrical energy efficiency in buildings Case studies of large hotel buildings (2,000 kva) อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น
การลดของเสียในกระบวนการชุบโครเมี่ยมด้วยวิธีการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม DESIGN OF EXPERIMENT (DOE) TO REDUCE WASTE IN PLATING PROCESS อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น
การลดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำประปาภายในสนามบินโดยใช้วัสดุทดแทนท่อประปา Reducing Water Loss in Water Distribution System in the Airport Using Substitutes Materials of Water Pipes อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น
การลดข้อร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้พักอาศัยในอาคารชุดต่อนิติบุคคล กรณีศึกษา อาคารชุดระดับสูงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร Complaints and Satisfaction Management of the Condominium Juristic person in case study of high - class condominiums in the Bangkok area อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
การเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียว กรณีศึกษา การส่งมอบงานที่ล่าช้า
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของบ้านพักอาศัยโดยใช้ผนังอิฐนาโนบล็อก
การประเมินความเสี่ยงด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้ในส่วนงานรื้อถอน โครงสร้างหลังคาเหล็ก กรณีศึกษางานก่อสร้างส่วนงานปรับปรุงร้านค้า
การฆ่าเชื้อด้วย UV-C ในสภาพแวดล้อมของการแพร่กระจายของเชื้อโรค
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร
การลดข้อร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้พักอาศัยในอาคารชุดต่อนิติบุคคล กรณีศึกษา อาคารชุดระดับสูงในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
การศึกษาการลงทุนดาเนินงานดูแลระบบอาคารเพื่อทดแทนการจ้างผู้รับเหมาช่วง
การบารุงรักษาเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตชุดสายไฟในรถยนต์
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าในธุรกิจเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมระบบราง
การลดต้นทุนในธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
การเพิ่มประสิทธิภาพการบารุงรักษาเครื่องต่อมุม กรณีกรณีศึกษา โรงงานผลิตขอบยางกระจกประตูรถยนต์
การลดน้าสูญเสียในระบบจ่ายน้าประปาภายในสนามบินโดยใช้วัสดุทดแทนท่อประปา
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการก่อสร้างฝายทดน้า กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารกรณีศึกษาอาคารโรงแรมขนาดใหญ่ (2,000 KVA)
การเพิ่มประสิทธิภาพการบารุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องดื่ม
การลดของเสียในกระบวนการชุบโครเมี่ยมด้วยวิธีการออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรไผ่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กรณีศึกษา เกษตรไผ่กิมซุง

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

12 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

12 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์จารุวรรณ เกษมทรัพย์ 4 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประยูร ดาศรี 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศักดิ์ชาย รักการ 12 ชิ้นงาน 0 ครั้ง