สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 18 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

0 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
- -

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
การพัฒนากลยุทธ์ทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC) ของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณี มหาวิทยาลัยเกษมบั
แผนที่นาทางชีวิตของนักศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการขายของพนักงานขายในบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรม
รูปแบบการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มบูรณาการเพื่อเพิ่มความหวังในชีวิต
จิตปรีชาญาณ
การปฏิบัติงานที่มีความหมาย
การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระทาเพื่อการเสริมสร้างแผนที่นาทางชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร
การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการให้การปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลั
ภูมิปัญญาสาธารณะทางพระพุทธศาสนา
การพัฒนากลยุทธ์ทางจิตวิทยาแนวภาวะผู้นาที่แท้จริงเพื่อเสริมสร้างกรอบคิดวัฒนธรรมนวัตกรรมการปฏิบัติงาน
การพัฒนากลยุทธ์ทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC) ของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณี มหาวิทยาลัยเกษมบัณ
แผนที่นาทางชีวิตของนักศึกษา
การเสริมสร้างความคิดทางจิตวิทยาของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครผ่านแบบจำลองการให้คำปรึกษากลุ่
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการให้บริการของพนักงานศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์
สมรรถนะการให้การปรึกษา
การพัฒนารูปแบบความสานึกทางจิตวิทยาต่อชุมชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการทางานของคณะกรรมการชุมชน กรุงเทพมหานคร
กรอบคิดความเป็นครูที่แท้จริงของครูโรงเรียนคาทอลิกเอกชน
พฤติกรรมการทางานอย่างมีความสุข

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

0.00฿

0 วิจัย
งบภายใน

0.00฿

0 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ศรียา นิยมธรรม 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์จันทิมา ขณะรัตน์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง