สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 0 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

1 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
ออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการทำงานในภาวะวิกฤตด้วยต้นทุนต่ำ อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม เสร็จสิ้น

บทความวิชาการ

หัวข้อบทความวิชาการ
-

อมรม

รายการอมรม ผู้เข้าร่วม งบประมาณ จำนวนชั่วโมง เอกสารอบรม
- - - - -
งบประมาณทั้งหมด

2,500.00฿

1 วิจัย
งบภายใน

2,500.00฿

1 วิจัย
งบภายนอก

0.00฿

0 วิจัย

สถิติย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

ชื่อ จำนวนงานวิจัย จำนวนเข้าอบรม
อาจารย์สุวิทย์ วงศ์คุ้มสิน 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ชนะธิป ธำรงวิทยภาคย์ 0 ชิ้นงาน 0 ครั้ง
อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม 6 ชิ้นงาน 0 ครั้ง