การศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง Simple Song: เสียงแห่งปวงประชา


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 19 มิถุนายน 2560
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 มิถุนายน 2561
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 23 พฤษภาคม 2561
ประเภทการวิจัย การพัฒนาทดลอง (Experimental Development)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์มนัสกานต์ อินทร์สังข์