วีดิทัศน์ ตอน "เส้นทางช่างเชื่่อมเงินล้าน"


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 13 มกราคม. 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 19 มกราคม. 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 19 มกราคม. 2559
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์