วีดิทัศน์สรุปผลงานภาพรวมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย
-


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 11 สิงหาคม 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กันยายน 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 กันยายน 2559
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์