อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ prapas.pho@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชียวชาญ วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การประยุกต์ใช้รหัสคิวอาร์เพื่อให้ข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ เสร็จสิ้น