อาจารย์ชาติ ฤทธิ์หิรัญ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ chart.rit@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชียวชาญ วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับประเทศไทย เพื่อการศึกษาและพัฒนา เสร็จสิ้น
การรักษาสมดุลของอากาศยานไร้คนขับชนิดขึ้นลงแนวดิ่ง ด้วยตัวควบคุมฟัซซีพีสแควร์ไอดี เสร็จสิ้น