อาจารย์ปรีชา ยุพาพิน


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ preecha.yup@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
Ph.D.in Electrical Engineering - City University, London
ความเชียวชาญ วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์และสถิติ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Facial Gesture Measurement Using optical Muscle Sensing System เสร็จสิ้น
The Simulation of Facial Gesture Signals and Measurement Manipulation เสร็จสิ้น