อาจารย์พีรพล ช้างใจกล้า


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การออกแบบกราฟิกชุมชนวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ช้ากว่ากำหนด
การออกแบบกราฟิกเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก : ชุมชนวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อยู่ในระยะเวลา