อาจารย์ชนะภัย ตันอร่าม


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมลติดต่อ chanapai.tan@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - การสื่อสารเครือข่าย
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Analytical and simulation results of micro-ring resonator system using two eyes imaging model เสร็จสิ้น
Information Technology in Human Resource Management for Small and Medium-sized Enterprises เสร็จสิ้น
The Forecasting of Cryptocurrency Price by Correlation and Regression Analysis เสร็จสิ้น