อาจารย์ธณกร เทียมอุดมฤกษ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ thanakorn.tia@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Finance Analysis for of renewable energy production with contract electricity marketing using panel data estimation technique เสร็จสิ้น
การประยุกต์ใช้ CAMEL เพื่อกำหนดปัจจัยข้อมูลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เสร็จสิ้น