อาจารย์สุกฤตา สุวรรณกฤต


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สำนักงานเลขานุการคณะ
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ sukritta.suw@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี
ปร.ด. - -
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบความสำเร็จในธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Start up) ของประเทศไทย ช้ากว่ากำหนด