ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ taweewan.kon@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี
- - -
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Factors Affecting Attitude towards and Intention to use QR Code Payment. เสร็จสิ้น