อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการตลาด
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ chatpatsorn.sir@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Development for Product Management Strategies in Marketing that Affect the Attitudes of Consumers to Green Tea Drink : A case Study of Tesco Lotus and Big C Supercenter in Bangkok Thailand เสร็จสิ้น