อาจารย์สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาการบัญชี
ตำแหน่งบริหาร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
อีเมลติดต่อ sureeporn.kia@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Factors That Affect the Decisions for Buying Goods and Service on the Internet, Kasem Bundit University เสร็จสิ้น
Factors that Affect the Reliability of Financial Assets Analysis and Liabilities for Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand Using Accounting Standards: IFRs. เสร็จสิ้น