สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2563

1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 3ผลงาน
บทความวิจัย : 1 ชิ้น
บทความวิชาการ : 1 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

3 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

54,000.00฿

3 ผลงาน
งบภายใน

54,000.00฿

3 ผลงาน
งบภายนอก

0.00฿

0 ผลงาน