สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2562

1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 141ผลงาน
บทความวิจัย : 19 ชิ้น
บทความวิชาการ : 23 ชิ้น
การนำเสนอ : 55 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

141 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

10,413,362.00฿

141 ผลงาน
งบภายใน

4,183,260.00฿

122 ผลงาน
งบภายนอก

6,230,102.00฿

19 ผลงาน