สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2562

1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 128ผลงาน
บทความวิจัย : 19 ชิ้น
บทความวิชาการ : 23 ชิ้น
การนำเสนอ : 55 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

128 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

9,509,719.00฿

128 ผลงาน
งบภายใน

2,961,675.00฿

109 ผลงาน
งบภายนอก

6,548,044.00฿

19 ผลงาน