สรุปงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ปีการศึกษา 2562

1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

จำนวนชิ้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

  • 143ผลงาน
บทความวิจัย : 18 ชิ้น
บทความวิชาการ : 23 ชิ้น
การนำเสนอ : 55 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

143 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

10,721,362.00฿

143 ผลงาน
งบภายใน

4,291,260.00฿

123 ผลงาน
งบภายนอก

6,430,102.00฿

20 ผลงาน