สรุปงานวิจัยปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย (1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)

จำนวนชิ้นงานวิจัย

บทความวิจัย : 1 ชิ้น
บทความวิชาการ : 0 ชิ้น
การนำเสนอ : 0 ชิ้น

ความสำเร็จของงานวิจัย

9 งานวิจัย

งานวิจัย

หัวข้องานวิจัย บุคลากร สถานะ
วีดืทัศน์ รายงานการส่งเสริมผู้ประกอบอาหารไทย ครัวไทยสู่ครัวโลก อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ความยาว 3 นาที อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
VTR พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
วีดิทัศน์ ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Center) อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของ License อาจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์ เสร็จสิ้น
การศึกษาค่านิยมองค์กรในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทข้ามชาติอินเดียในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์ทศพร มะหะหมัด ช้ากว่ากำหนด
Thailand SME : Promotional Master Plan : Moving towards Sustainability? อาจารย์ทศพร มะหะหมัด เสร็จสิ้น
A Study on the Impacts of Organizational Justice and Organizational Support on the Retention of Core Employees: A Case Study of Chinese Language Center อาจารย์สุวัฒน์ สุวรรณดี เสร็จสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด

1,250,950.00฿

9 วิจัย
งบภายใน

643,000.00฿

4 วิจัย
งบภายนอก

607,950.00฿

5 วิจัย